Akcjonariusze

Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A.

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000036320

Kapitał Zakładowy: 32.173.350,00 PLN

NIP: 873-000-68-35