Akcjonariusze

Zawiadomienie – 7 września 2020 r.

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Mechaniczne „Tarnów” Spółka Akcyjna

 

Zarząd Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółki Akcyjnej w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 17 sierpnia 2001 r. pod nr. KRS 0000036320, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, zwołuje  na dzień
02 października 2020r., godz. 12.00 w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka – Jeziorańskiego 28 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.

Zakłady Mechaniczne “Tarnów” S.A.

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XII Wydział Gospodarczy, KRS Nr 0000036320

Kapitał Zakładowy: 32.173.350,00 PLN

NIP: 873-000-68-35