Operator Systemu Dystrybucyjnego

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w Tarnowie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WOSE.4711.17.4.2017.BT z dnia 19.05.2017r. wyznaczone zostały operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od 23 maja 2017 do 31 grudnia 2030r.

Obszar działania  operatora  systemu dystrybucyjnego jest zgodny z udzieloną  Przedsiębiorcy koncesją na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 13 grudnia 2006r. nr DEE/34/1856/W/OKR/2006/RF  z późniejszymi zmianami tj. dystrybucja energii elektrycznej odbywa się  sieciami własnymi zlokalizowanymi na terenie Miasta Tarnowa i Gminy Miasta Tarnowa, za pomocą sieci dystrybucyjnych  o napięciu 6kV i sieciami niskiego napięcia.