Doposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych “Tarnów” S.A. w nowoczesną aparaturę badawczą

Projekt pod nazwą: „Doposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. w nowoczesną aparaturę badawczą.”

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH 1 OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020,

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Poddziałanie 1.2.2 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Instytucja wdrażająca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo- rozwojowej Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., co przełoży się na wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakup infrastruktury badawczej (systemu wibracyjnego, młota udarnościowego, stanowiska do badań układów stabilizacji oraz stanowiska do badan układów napędowych i śledzeń), służącej dywersyfikacji produkcji prowadzonej przez ZMT. Zakupiona aparatura badawcza pozwoli na wprowadzenie na rynek produktów znacząco udoskonalonych pod względem jakościowym. Nowoczesna aparatura pozwoli Spółce udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz realizację procesów badawczych do tej pory niemożliwych do wykonania w przedsiębiorstwie. Ponadto z usług badawczych w zakresie badań odporności na narażenia mechaniczne skorzystać będą mogli klienci zewnętrzni z sektora obronnego i cywilnego.

Wartość projektu 3 238 600 zł

Dofinansowanie 921 552,85 zł